Keresés

1. Bevezető

1.1 A WEBSHOP-ot üzemeltető Fenyvesi Lajosné EV. (székhely: 1188 Budapest, Nemes u. 121. 1/5.) mint adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztató útján tájékoztatja a WEBSHOP-OT igénybe vevő felhasználókat az ENIBABABABABOLT webshop által kezelt személyes adatokról. A személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.2 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-93452/2016.

1.3 A rögzített személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. Az üzemeltető elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a honlap felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Enibababababolt adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info.tv.);

-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Eker. tv.).

1.4 A web shop használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, és hozzájárul személyes adatainak a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.
1.5 Az üzemeltető jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan is módosítani a hatályos mindenkori érvényes jogszabályoknak megfelelően. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

2. Tárhelyszolgáltatás

Az üzemeltető az Eker. trv. alapján a felhasználó által megadott és a web shop által csak tárolt tartalom vonatkozásában kizárólag tárhely szolgáltatónak minősül, és így a felhasználó által megadott tartalomért nem felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználó mint tartalomszolgáltató feladata, aki felelős a hozzáférhetővé tett tartalomért. Az üzemeltető – a fenti rendelkezésekre is tekintettel – kizár minden felelősséget a szolgáltatása igénybevétele során a felhasználók által elhelyezett tartalom jogszerűségéért és valóságnak való megfeleléséért.

Tárhely szolgáltató: Sybell Informatika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

3. Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Attól függően, hogy a felhasználó a web shop mely funkcióit, szolgáltatásait veszi igénybe, a különböző személyes adatokat kezel a felhasználóról. Név; cím; email cím; telefonszám a rendelés leadásához szükséges adatok amiket a felhasználó önkéntesen a a felhasználási szabályzat elfogadásával ad meg.

Az alább külön leírt adatokon túlmenően adott adott esetben valamely szolgáltatása nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

3.1 Honlaplátogatás

A honlap minden látogatása során a web shop rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A honlap kódja adott esetben külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amely a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független vizsgálatát és auditálását végzik.

A honlap adott esetben a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el, amely alkalmas lehet a látogató szokásainak rögzítésére. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A webshop a honlap használata során adott esetben az alábbi célok érdekében helyez el cookie-t a felhasználó számítógépén:

Online rendelés technikai elősegítése
Regisztráció, belépés technikai segítése
A webhelyek egyéni igények szerinti alakítása, személyre szabott hirdetések megjelenítése (Pl. Google Adwords remarketing)
A webhelyek használatának követése
Adatbiztonság

A jelen pontban említett személyes adatokat az üzemeltető technikai okból, a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása céljából kezeli, a honlap felhasználó általi meglátogatását követő 5 év + 30 napon keresztül.

A fent említett remarketing céllal összefüggésben történő cookie-elhelyezést illetve -felhasználást bármely felhasználó külön is letilthatja, amennyiben felkeresi a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az oldalról.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

3.2 Hírlevél

Az ENIBABABABABOLT nem ad ki hírlevelet és ez okból nem is tárol adatot, sem sütiket.

3.3 Regisztráció, vásárlás

A web áruházban történő vásárlással, illetve az ehhez szükséges regisztrációval összefüggésben az üzemeltető a következő adatokat kezeli: név, email cím, jelszó, szállítási cím(ek), számlázási cím(ek), telefonszám, jelenlegi rendelések összege, tartalma. Az üzemeltető a felhasználó által a regisztráció során, vagy ezt követően írásban, szóban vagy bármely más módon szolgáltatott, e körbe eső személyes adatot az üzemeltető az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása, a felhasználó és az Enibababababolt között a web shopban forgalmazott termékekre vonatkozóan létrejött szerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, továbbá a vonatkozó számviteli és adójogi szabályoknak való megfelelés céljából kezeli.

Az adatokat kérelemre, illetve a rendelés teljesítése után a 14 napos visszavásárlási idő lejáratával törli az üzemeltető rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól az adattovábbításra is kerülő adatok, valamint a megrendelésekről kiállított bizonylatokon szereplő adatok (név, számlázási és szállítási cím, telefonszám). Ezeket az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott bizonylat-megőrzési időtartam lejártáig őrzi meg az üzemeltető, az Info. trv. 6. § (5) bekezdése alapján.

Megrendelés esetén a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, a megrendelés adataival együtt az üzemeltető a jelen szabályzatban meghatározottak szerint továbbítja.

4. Hatóságok

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § alapján, valamint egyéb hatóságok a rájuk vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján, az ott megengedett esetekben megkereshetik az üzemeltetőt. Az üzemeltető e hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. Adatfeldolgozók

Az üzemeltető a felhasználó személyes adatait a honlap üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és módon, a honlap üzemeltetése és/vagy karbantartása céljából a felhasználó személyes adatait az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja:

-a Google Inc. és a Google csoportba tartozó más vállalatok részére, akár küldföldre (azaz harmadik országba) is.

-a Facebook Inc. részére, akár küldföldre (azaz harmadik országba) is.

6. Más adatkezelők

Az ENIBABABABABOLT a felhasználó személyes adatait emellett az alábbi adatkezelőknek továbbítja, a honlapon tett megrendelések, vásárlások teljesítése, illetve a honlapon keresztül nyújtott vagy hirdetett szolgáltatások nyújtása, teljesítése céljából:

A szállítást végző futárcég:

Az adattovábbítás jogalapja a felhasználó hozzájárulása a kiszállításhoz.

7. Adatkezelés módja, adatbiztonság

7.1 Az adatkezelés számítógépes és manuális módon történik.
7.2 Az üzemeltető a megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel
7.3 A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
7.4 A személyes adatoknak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használata miatt az üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha az üzemeltető a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.
7.5 A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak kezeléséhez (ideértve a továbbítást és a feldolgozást is) adott hozzájárulása a megrendelések, vásárlások, illetve a web shopon keresztül nyújtott egyéb szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha személyes adatainak kezeléséhez, továbbításához, vagy feldolgozásához adott hozzájárulását részben vagy egészben visszavonja vagy módosítja, úgy rendeléseinek, vásárlásainak teljesítése, illetve az egyéb szolgáltatások nyújtása lehetetlenné válhat, és a felhasználót ennek következtében érő valamennyi kárért kizárólag a felhasználó felel. Az üzemeltető e károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.

8. Felhasználók jogai, jogorvoslati lehetőségei
8.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a felhasználó:     

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; 
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését;
c) az adatvédelmi nyilvántartásba betekinteni, az abban foglaltakról feljegyzést készíteni és kivonatot kérni;
d) tiltakozhat személyes adatának 
e) jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

8.2 A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a fenyvesieni@freemail.hu e-mail címen.
8.3 A felhasználó kérelmére az üzemeltető, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.                            

8.4 A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti.
8.5 Az üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy a törlést a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az üzemeltető az érintett adatát azonban nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
8.6 Amennyiben a felhasználó az adatkezelés ellen tiltakozást nyújt be, az üzemeltető – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az üzemeltető az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
8.7 Amennyiben a felhasználó az üzemeltető által meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
8.8 A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi. V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, jogainak érvényesítése érdekében továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
8.9 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi elérhetőségeken keresztül érhető el:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja az, hogy Ön által az oldalon található webáruházból vásárolt termékeket postázni, egységárát számlázni tudjuk.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Fenyvesi Lajosné által történő adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint – az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

A KEZELT ADATOK KÖRE
A vásárlás során Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

  • vezetéknév,
  • keresztnév,
  • értesítési telefonszám,
  • e-mail cím,
  • szállítási cím,
  • számlázási cím

A vásárlás során – nem kötelező jelleggel – Ön további adatokat is megadhat a kiegészítő adatok címszó alatt, amennyiben úgy gondolja, hogy ez a Fenyvesi Lajosné által nyújtott szolgáltatás teljesítésének elősegítéséhez szükséges.

Fenyvesi Lajosné kijelenti, hogy nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vagy egyéb különleges személyes adatra vonatkoznak. Amennyiben Boskovits Richárd tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul törli.

Fenyvesi Lajosné a vásárlás során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mail címének megadásakor Ön egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Honlapon történő ajánlatkéréstől számított 15 év.

A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja a Honlapon keresztül történő vásárlások teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a vásárlással kapcsolatos számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a Fenyvesi Lajosné terhelő, Számviteli törvényben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A KEZELT ADATOK KÖRE
A vásárláskor Önnek kizárólag a Honlapon történő regisztrációhoz szükséges adatokat kell megadnia, vagy ha már korábban regisztrált, akkor csak be kell jelentkeznie a felhasználónevével. Az Ön későbbi kényelmesebb vásárlása érdekében tároljuk továbbá megrendeléseit.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés teljesítéséig tároljuk.

A kiállított számlákat a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, Fenyvesi Lajosné jogosult az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállítása során megismert személyes adatait 5 évig megőrizni.

A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja a Fenyvesi Lajosné történő megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a vásárlással kapcsolatos számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a Fenyvesi Lajosné terhelő, Számviteli törvényben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A KEZELT ADATOK KÖRE
A kezelt adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely a megrendelés teljesítéséhez és a számla kibocsátásához szükséges.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok a kiállított számlákkal együtt kerülnek tárolásra. A kiállított számlákat a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, Fenyvesi Lajosné jogosult az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállítása során megismert személyes adatait 5 évig megőrizni.

I.AZ ADATKEZELÉSEK SORÁN MEGISMERT ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE
Az adatokat elsődlegesen Fenyvesi Lajosné ügyvezetése, illetve Fenyvesi Lajosné belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Fenyvesi Lajosné adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltetőt,) vesz igénybe.

II.ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK, ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Ön által leadott megrendelés teljesítése, valamint a Honlap üzemeltetése érdekében Fenyvesi Lajosné adat feldolgozókat vesz igénybe.

A RENDSZER ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Tárhely szolgáltató: 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Sybell Informatika Kft. 
Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@sybell.hu

Fenyvesi Lajosné az Ön által megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személynek történő kiadása az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.

III.ADATBIZTONSÁG
Fenyvesi Lajosné minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Fenyvesi Lajosné a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok (1) az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás); (2) hitelességük és hitelesítésük biztosított (adatkezelés hitelessége); (3) változatlanságuk igazolható (adatintegritás); (4) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatvédelem) legyen.

IV.AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Az adatkezelés időtartamán belül Önt az alábbi jogok illetik meg:

a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáféréshez való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
a tiltakozás joga.
Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor tájékoztatást kérhet Fenyvesi Lajosnétől személyes adatai kezeléséről. Fenyvesi Lajosné a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles Önt tájékoztatni a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor kérheti, hogy Fenyvesi Lajosné a személyes adatait helyesbítse. A kérésének Fenyvesi Lajosné legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.

Önnek szintén joga van felszólítani Fenyvesi Lajosné, hogy az adatait töröljük a nyilvántartásunkból. Társaságunk a törlés iránti kérésének legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki különösen arra, ha Fenyvesi Lajosné törvény kötelezi az adatok további tárolására (így például a számlázással összefüggésben).

Fenyvesi Lajosné az Ön kérése alapján korlátozza az Önre vonatkozó adatok kezelését, az alábbi esetekben:

– a személyes adatok pontosságának vitatása esetében arra az időre amíg azok pontosságát ellenőrizni lehet;

– a jogellenes adatkezelés ellenére Ön ellenzi az adatok törlését és az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

– Fenyvesi Lajosné már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében;

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, azon időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ön jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a más érintett jogos indokaival szemben;

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat azok tárolása kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes illetve jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Közösség valamely tagállamának közérdekéből lehet kezelni.

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Fenyvesi Lajosné rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

Tájékoztatjuk Önt, hogy jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Fenyvesi Lajosné
Postacím: 1188 Budapest Nemes u.121 1/5
E-mail cím: fenyvesieni@freemail.hu

JOGORVOSLAT ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Info tv., a GDPR, valamint Ptk. alapján Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), valamint jogosult jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulni.

Fenyvesi Lajosné fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az ügyfelei előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, amely módosításokat az ügyfelek a Honlap és a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadnak.

Ha bármely olyan kérdés merül fel Önben, amelyre a tájékoztató nem ad választ, kérjük, küldje el kérdését a fenti elérhetőségek bármelyikére.

5%-os kupon

Rendelj és tedd zsebre 5%-os kuponodat minden vásárlás után amit a következő vásárlásnál használhatsz fel (akár egyszerre az összeset). Minden kapott kupon 30 napig használható fel ezért kérjük figyeld a lejárati időt! A kupin nem ruházható át és nem váltható be készpénzre!